Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

07/12/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government στο Δήμο Χανίων παραδοτέο 4.2.1., της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020

07.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                      Χανιά 07 / 12 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                      Α.Π.: 58122
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government στο Δήμο Χανίων παραδοτέο 4.2.1., της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε την προσφορά σας για « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government στο Δήμο Χανίων παραδοτέο 4.2.1., της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» με προϋπολογισμό 23.000,00 σύμφωνα με τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας που επισυνάπτονται.

Η προσφορά κατατίθεται ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government στο Δήμο Χανίων παραδοτέο 4.2.1., της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως τις 12-12-2018. .

Για κάθε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2821 3 41760

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ