Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

30/11/2018, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3 & Α4» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α3 & Α4, προϋπολογισμού 42.733,25  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής