Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

16/10/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

16.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

                                                                                                ΑΔΑ:6ΥΚ6ΩΗ5-ΜΙΘ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Χανιά: 16 / 10 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ. 48072
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

smart_cities

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 για την Ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εικοσιεννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ [29.250,00€], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), ήτοι 23.588,71€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.661,29€

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

3. Κωδικός CPV: 72330000-2 92111220-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το Αντικείμενο του διαγωνισμού, καθορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α: 1) Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και αφορά αφορά την ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης Υπηρεσίας: δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 48068/16-10-2018αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι

10.Η εγγύηση συμμετοχής Δεν απαιτείται

11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών από τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α: 4) Κριτήρια Αξιολόγησης της Διακήρυξης

12. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 31/ 10/ 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014.

Οι σχετικές πιστώσεις, έχουν εγγραφεί στους Κ.Α. 69-6117.008 με 19.250,00€ και Κ.Α. 69-6117.009 με 10.000,00€ του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Χανίων.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 127 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 30 και 31 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις,

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο (Χανιώτικα Νέα) και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ