Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 29/10/2013 02:10

30/10/2013 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

 

logo

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες: Χριστόφορος Παπάς

Τηλ. 28213 41612 , Fax: 282109 3300

e-mail:chpapas@chania.gr

 

Χανιά, 23-10-2013

Αρ.Πρωτ. 91673


ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗ5-2ΚΔ

 

 

 

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών των ενεργειών:

Ενέργεια 1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Ενέργεια 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Ενέργεια 3: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ενέργεια 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» στα πλαίσια της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ακρωτηρίου Χανίων» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΠΑΝ ΙΙ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα  28.455,29 πλέον Φ.Π.Α. € 6.544,71  σύνολο €35.000,00.

H δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 70% από το Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και κατά 30% από ιδίους πόρους  και θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6117.013 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 20/11/2013, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει  προσφορά για το σύνολο των ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η απόρριψη μίας ή περισσότερες από τις ενέργειες, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213-41612,  ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Α - περιγραφή υπηρεσίας

Παράρτημα Β - έντυπο οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα Γ- υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού

 

Διευκρινίσεις-Διορθώσεις:

Διευκρινίζεται ότι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», στα πλαίσια της πράξης: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», το συνολικό κόστος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ» διορθώνεται σε 16.905,29 €.

Η διόρθωση αυτή δεν επηρεάζει το συνολικό κόστος προϋπολογισμού.