Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 30/10/2013 03:10

30/10/2013 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η-ΠΑΡΚ»

 

 LOGO

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης

Ταχ. Κώδικας: 73135

Τηλέφωνο: 2821341760 |   Fax: 2821093300

e-mail: g-promitheies@chania.gr , url: www.chania.gr

 

 

Χανιά,   30-10-2013

Αριθμ. Πρωτ.  93919 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ολοκλήρωση, λειτουργία, αξιολόγηση και επίδειξη συστήματος Η-ΠΑΡΚ»  στα πλαίσια της πράξης: 

«Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ   

(Η-ΠΑΡΚ)»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:

·         Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

·         Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80

·         Τις διατάξεις του αρ.2 παρ.12 και παρ.13 του Ν.2286/95, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»,

·         Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 14/Α/2006, (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα

·         Την υπ’αριθμ. 33/17-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

·         Την υπ’αριθμ. 950/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΥΩΗ5-2Γ2) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Χανίων  με θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, 19.297,00 Ευρώ εις βάρος του ΚΑ. 70-6117.009 προϋπολογισμού έτους 2013.

·         Την υπ’αριθμ. A-1713/2013 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, 19.297,00 Ευρώ εις βάρος του Κ.Α. 70-6117.009 προϋπολογισμού έτους 2013. 

·         Της με αρ.πρωτ.54205/2013 «Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας» μεταξύ Επικεφαλής Εταίρου του Έργου: Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ, Η-ΠΑΡΚ»

·         Την υπ’αρ. <Κ1_03_07>, Σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ του επικεφαλή εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013»,

·         Την υπ’ αριθμ. 93685/2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης

·         Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη, οι οποίες αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης αυτού και στην υπ’αριθμ. απόφαση Δ.Σ. 436/2011 με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος Η-ΠΑΡΚ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία: «Ολοκλήρωση, λειτουργία, αξιολόγηση και επίδειξη συστήματος» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)» - υλοποίηση της ενέργειας 6 «Ολοκλήρωση, λειτουργία, αξιολόγηση και επίδειξη συστήματος» συνολικού προϋπολογισμού 19.297,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε εργασίες  ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης ή αξιολόγησης συστημάτων πληροφορικής/λογισμικού.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, θα πρέπει να υποβληθούν  σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ολοκλήρωση, λειτουργία, αξιολόγηση και επίδειξη συστήματος» στο Δήμο Χανίων, Δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135,  τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41760 (υπόψη κα Κουτσουράκη Γ.),  μέχρι και την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00.

Η πράξη «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ) είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου 2007-2013», ενώ συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα Α: Περιγραφή υπηρεσίας

Παράρτημα Β: Εντυπο οικονομικής προσφοράς