Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013

27/11/2013,ΠΡOΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 2013

27.11.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

Χανιά:19-11-2013

Α.Π: 100298

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 2013», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών , την Πέμπτη 05/12/2013 και ώρα από 09:00πμ έως ώρα 10.00π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Αρχεία

  1. Έντυπο Προσφοράς
  2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη