Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 19/06/2013 09:06

25/06/2013, Ανακοίνωση νέας ημερομήνιας διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων, όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ανακοινώνει ότι ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 59.349,59€ πλέον Φ.Π.Α.23% 13.650,41€ σύνολο 73.000,00€, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας λαμπτήρων, όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 13η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 π. μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στην έδρα του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, δεν διεξήχθη και ανακοινώνεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του η 3η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. 41306/28-05-2013 προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο: 28213 41760.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ