Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 02/08/2013 08:08

01/08/2013, Προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 15.000,00 € στον Κ.Α. 35-6662.002 για την προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου .

  6. Την υπ'' αρ. 216/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 426/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6662.002 για την προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων ,παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

  8. Την υπ’ αρ. 51769/2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

  9. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

             10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 14.185,51€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες  των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

 

Τ   Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή που συνέταξε το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές


Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 06 Αυγούστου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.