Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 08/10/2013 01:10

9/10/2013, Περίληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Δράσεις Ενημέρωσης & Δημοσιότητας" για το Υποέργο 5 της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Χανίων

LOGOTYPO

Χανιά, 02-10-2013

                      Αρ.Πρωτ.: 84489

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗ5-15Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών των ενεργειών:

Ενέργεια 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Ενέργεια 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ενέργεια 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ενέργεια 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Ενέργεια 5: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ενέργεια 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στα πλαίσια της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΠΑΝ ΙΙ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα  26.829,27 πλέον Φ.Π.Α. € 6.170,73  σύνολο €33.000,00.

H δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 70% από το Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και κατά 30% από ιδίους πόρους  και θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6117.020 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 29-10-2013, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12.00 έως 12.30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει  προσφορά για το σύνολο των ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η απόρριψη μίας ή περισσότερων από τις ενέργειες, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213-41760, ενώ η διακήρυξη διατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

 Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Αναλυτική Διακήρυξη

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Παράρτημα Α - Περιγραφή Υπηρεσιών

5. Παράρτημα Β - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6. Παράρτημα Γ -Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού