Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 14/10/2013 09:10

14/10/2013, Εργασία συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χανίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Εργασία συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χανίων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 • Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

 • Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 • Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 • Τις διατάξεις της αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

 • Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α. 10-6264.004 του οποίου προβλέπεται πίστωση 825,00€ για την συντήρηση ανελκυστήρων.

 • Την υπ΄αρ. A-1670/2013 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.

 • Την υπ’ αρ. 919/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 825,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6264.004 για την κάλυψη της εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης του ανελκυστήρα του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών, προϋπολογισμού 825,00€ συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης παράτασης και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ελεγχόμενα μέρη εγκ/σεως:

 

 1. Τοιχώματα φρέατος οροφής και πυθμένος.

 2. Ισοζυγισμός ευθυντηρίων ράβδων.

 3. Εύκαμπτο καλώδιο κυτίο συνδέσεως.

 4. Διακόπτες ασφαλείας φρέατος.

 5. Συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.

 6. Διακόπτες τέρματος και κινητού δαπέδου.

 7. Σημεία προσδέσεως συρματοσχοίνων.

 8. Κατάσταση συρματοσχοίνων ολίσθηση.

 9. Λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων.

 10. Ωνομέτρηση κυκλωμάτων για τυχόν διαρροή.

 11. Επαφές ηλεκτρονόμων οροφών, όπως επίσης και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.

 12. Επαφές ηλεκτρικές ηλεκτρονόμος διαφυγής.

 13. Ομαλή λειτουργία κώδωνος κίνδυνου.

 14. Κατάσταση ασφαλειών.

 15. Φωτισμός θαλαμίσκου του μηχανοστασίου, τροχαλιοστάσιου και φρέατος

 16. Αερισμός του θαλαμίσκου του μηχανοστασίου.

 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 17 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χανίων».