Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 12/06/2013 01:06

07/06/2013, Ανακοίνωση για προμήθεια υλικών για βιολογική καταπολέμηση εντόμων, με απευθείας ανάθεση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760, εσωτ 2

 


Χανιά, 07 / 06 / 2013

Αρ. Πρωτ.: 44962                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια υλικών για βιολογική καταπολέμηση εντόμων, με απευθείας ανάθεση.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη, τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  2. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2013, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6633.003 για “Βιολογική Καταπολέμηση εντόμων”

  3. Την υπ΄ αριθμ. Α-945/2013 ΠΑΥ

  4. Την υπ’ αριθμ. 118/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη

  5. Την υπ’ αριθμ. 368/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 10.000€. στον παραπάνω ΚΑ

  6. Την υπ’ αριθμ. 34450/30-04-2013 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

  7. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

        8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας υλικών για βιολογική καταπολέμηση εντόμων, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η προμήθεια αφορά σε:

 

ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

Αphidius Colemani 500 μούμιες

15

Aphidoletes Aphidimyza 1000 Νύμφες

5

Episyrphus balteatus 50 Νύμφες

30

Adalia Bipunctata 100 προνύμφες

170

Cryptolemus Montrouzieri 25 Τέλεια

10

Aphidius Ervi 250 Νύμφες

8

Steinernema Carpocapsa 50 εκ. Νηματώδεις

20

Steinernema Carpocapsa 500 εκ. Νηματώδεις

20

Xαρτονένιο κουτί διαστάσεων 5*5Εεκ με γάντζο (DIBOX)

350

 

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά, ανά εβδομάδα, με παραγγελία από την υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πράσινου, ανάλογα με τις προσβολές των εντόμων.

 

                            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                               ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, στις 13.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια υλικών για βιολογική καταπολέμηση εντόμων, με απευθείας ανάθεση». Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.