Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 28/11/2013 04:11

2/12/13, Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις υπρεσίες του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του.

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων  για τις ανάγκες των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι α) η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα και β) η χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο), τα λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα.

 Η προμήθεια αφορά  τα ανωτέρω είδη των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού. Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.061.226,17€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 244.082,02€, σύνολο 1.305.308,19€.   Η προμήθεια χωρίζεται σε είκοσι τρία (23) τμήματα. Προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15% σε ένα τμήμα εκ των είκοσι τριών (α/α τμήματος: 17), ποσού 3.209,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 738,23€, σύνολο 3.947,93€, ήτοι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι: 1.064.435,87 € πλέον 23% Φ.Π.Α.: 244.820,25€, σύνολο  1.309.256,12€ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας (και τα 23 τμήματα) ή σε ένα ή περισσότερα  τμήματα. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει.  Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου  την 27-01-2014 και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).  Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 24/01/2014).  Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.                                                                                                                                                   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, κ. Σιώμπου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763.

Αναλυτικά η περίληψη της προκήρυξης