Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 29/05/2013 01:05

29/5/13, Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων

 ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩΗ5-ΕΡΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                              Χανιά:  22-05-2013     

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                               Αρ. Πρωτ. 39408

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                      

Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία                                              

τηλ. 28213-41760 ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων» στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 24.740,00 € πλέον Φ.Π.Α.23% 5.690,20 €, σύνολο 30.430,20 €. H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε. Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7135.018 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 21 Ιουνίου  2013, ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας.  Οι ομάδες ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα 1: Έπιπλα (προϋπολογισμού 8.080,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (προϋπολογισμού 12.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 3:  Τηλεφωνικό Κέντρο (προϋπολογισμού (1.060,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 4: Αφυγραντές (προϋπολογισμού 600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 5: Συστήματα Ασφαλείας (προϋπολογισμού 3.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213.41760  ενώ η διακήρυξη διατίθεται από στο Γραφείο Προμηθειών. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ