Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/11/2013 11:11

12/11/13, Δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2013”

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2013”, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : κατηγορία οδοποιίας  με προϋπολογισμό 198.122,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα), 5.130,03 € Αναθεώρηση και 46.747,97 € Φ.Π.Α. (23%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγ. Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, τηλ. 2821341614 κ. Μαρινάκη Μαρία, 3ος όροφος, μέχρι και την Τετάρτη 20/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00 π.μ.. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγ. Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, τηλ. 2821341614. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις  Α2, 1η, και  2η τάξη στην κατηγορία οδοποιίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελεστεί έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών (3.965,00 €), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 25-09-2014 και θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων (Κ.Α. 30-7333.045 με πίστωση έτους 2013: 150.000,00 € και έτους 2014:100.000,00 €).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Αναλυτική Διακήρυξη

Προυπολογισμός έργου

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Έκθεση

Ειδική Συγγραφή Υποχρεωσεων

Αναλυτική Περίληψη Διακήρυξης

 

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2013”, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : κατηγορία οδοποιίας  με προϋπολογισμό 198.122,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα), 5.130,03 € Αναθεώρηση και 46.747,97 € Φ.Π.Α. (23%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγ. Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, τηλ. 2821341614 κ. Μαρινάκη Μαρία, 3ος όροφος, μέχρι και την Τετάρτη 20/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

          Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00 π.μ.. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγ. Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, τηλ. 2821341614. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

            Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις  Α2, 1η, και  2η τάξη στην κατηγορία οδοποιίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελεστεί έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών (3.965,00 €), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 25-09-2014 και θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων (Κ.Α. 30-7333.045 με πίστωση έτους 2013: 150.000,00 € και έτους 2014:100.000,00 €).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2013”, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : κατηγορία οδοποιίας  με προϋπολογισμό 198.122,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα), 5.130,03 € Αναθεώρηση και 46.747,97 € Φ.Π.Α. (23%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγ. Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, τηλ. 2821341614 κ. Μαρινάκη Μαρία, 3ος όροφος, μέχρι και την Τετάρτη 20/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

          Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00 π.μ.. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγ. Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, τηλ. 2821341614. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

            Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις  Α2, 1η, και  2η τάξη στην κατηγορία οδοποιίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελεστεί έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών (3.965,00 €), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 25-09-2014 και θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων (Κ.Α. 30-7333.045 με πίστωση έτους 2013: 150.000,00 € και έτους 2014:100.000,00 €).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.