Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/08/2013 12:08

13/08/2013, Διακήρυξη πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για το Κυλικείο εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων – Δημοτικής Ενημερότητας Θερίσου

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 270/81 Π.Δ./τος «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας  δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» εκτίθεται σε Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για το Κυλικείο εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων – Δημοτικής Ενημερότητας Θερίσου, Το υπό μίσθωση Κυλικείο βρίσκεται εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων έχει κατασκευαστεί κάτω από τις κερκίδες και έχει επιφάνεια συνολική 16,80 τμ. και αποτελεί χώρο κύριας χρήσης όπως άλλωστε και το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος.

 

Η μίσθωση θα είναι για δύο (2) χρόνια εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ.

 

         Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26η Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756.

Αναλυτικά η διακήρυξη

Τεχνική έκθεση