Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 12/12/2013 03:12

13/12/2013 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

logo

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Χανιά, 04-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                          Αρ.Πρωτ. 104431

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                        

Τμήμα Προγραμματισμού,

Ποιότητας & Οργάνωσης

Πληρ/ες: Χριστόφορος Παπάς

Δ/νση: Κυδωνίας 29,

Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135                                      

Τηλ. 28213 612, Fax: 28210 93300

URL: www.chania.gr

e-mail: chpapas@chania.gr

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ  

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών των ενεργειών:

Ενέργεια 1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Ενέργεια 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Ενέργεια 3: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ενέργεια 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» στα πλαίσια της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ακρωτηρίου Χανίων» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΠΑΝ ΙΙ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα  28.455,29 πλέον Φ.Π.Α. € 6.544,71  σύνολο €35.000,00.

H δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 70% από το Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και κατά 30% από ιδίους πόρους  και θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6117.013 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 09/01/2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει  προσφορά για το σύνολο των ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η απόρριψη μίας ή περισσότερες από τις ενέργειες, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213-41612,  ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Α - Περιγραφή υπηρεσίας

Παράρτημα Β - Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού