Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/05/2013 01:05

13/05/2013, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου τύπου κλούβας

Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου τύπου κλούβας διαμορφωμένης ως κινητή μονάδα συμβουλευτικού σταθμού στο Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του έργου « ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης παλαιάς πόλης των Χανίων »προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 51/2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   04 Ιουνίου  2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού και έως τις 15:00. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

       ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

       ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

       Τ.Κ. 73135

          ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) .

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή, ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 

Πληροφορίες, τα τεύχη δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, ενδεικτικός προϋπολογισμός) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, κ. Μαρκουλάκη Κωνσταντία, τηλ. 2821341760, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 28213 41753 από τον κ. Παρασκάκη Μανώλη. Τα ίδια έντυπα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμαρχο Χανίων.

 

Επαναπροκήρυξη

Μελέτη προμήθειας