Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/12/2013 11:12

24/12/2013, Προμήθεια φυτικού υλικού (κηπευτικών σπόρων, κηπευτικών σπορόφυτων, εποχιακών φυτών) για τη λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 2.699,80 € στον Κ.Α. 15-6692.001 για προμήθεια φυτικού υλικού κοινωνικής δομής Δημοτικού Λαχανόκηπου.

  6. Την υπ'' αρ. 911/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

  7. Την υπ'' αρ. 1167/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης.

  8. Την υπ’ αρ. 109829/20-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

  9. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτικού υλικού (κηπευτικών σπόρων, κηπευτικών σπορόφυτων, εποχιακών φυτών) για την κάλυψη και φύτευση των κηπαρίων που ανήκουν στην κοινωνική δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου για την κάλυψη δύο χρόνων λειτουργίας του προγράμματος. Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει 4 καλλιεργητικές περιόδους (ανά 6μηνο) και ζητείται να καλυφθεί έκταση περίπου 5 στρεμμάτων με κηπάρια των 40 τ.μ. Υπολογίζεται στηριζόμενοι στις αποστάσεις φύτευσης αναλογικά των λαχανοκομικών ειδών, να χρησιμοποιηθούν 5.500 σπορόφυτα ανά καλλιεργητική περίοδο με 50-60 φυτά ανά κηπάριο. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια ορισμένων αρωματικών φυτών για την απομάκρυνση επιβλαβών εντόμων και την στήριξη της βιολογικής αειφορίας. Με βάση την επικείμενη καλλιεργητική περίοδο θα γίνει η φύτευση χειμωνιάτικων λαχανικών (όψιμα).

Τα κηπευτικά σπορόφυτα που θα καλλιεργηθούν εξειδικεύονται στις εξής ομάδες:

1. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

3. ΣΠΟΡΟΙ

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της προμήθεας ανέρχεται στα 2.699,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά είδος και ομάδα ειδών αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί κατά τα νόμιμα από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και η οποία συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια φυτικού υλικού (κηπευτικών σπόρων, κηπευτικών σπορόφυτων, εποχιακών φυτών) για την λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, με απευθείας ανάθεση».

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ