Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 19/04/2013 09:04

19/4/2013, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για « Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.», με απευθείας ανάθεση.

Χανιά : 16-04-2013

Αρ. Πρωτ :464

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προμήθεια « Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.», με απευθείας ανάθεση.

ΤΟ Δ.Λ.Τ.Χ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 • Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 • Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 • Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 • Τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Χ. έτους 2013 όπου προβλέπεται πίστωση 14.000€ στον Κ.Α 10-7131.001 «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Μηχ/σης»

 • Την υπ’ αρ. 64/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ όπου εγκρίνει την προμήθεια και ψηφίζει πίστωση ύψους .δέκα τεσσάρων χιλ € (14.000) σε βάρος του Κ.Α 10-7131.001 για την κάλυψη της δαπάνης .

 • Την εισήγηση του τμήματος Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών του Δ.Λ.Τ.Χ

 • Την υπ’ αρ. 15/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί ορισμού νέων μελών ως προς την σύνθεση του ΔΣ του ΝΠΠΔ .

 • Τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Χ που επιβάλλουν την προμήθεια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια «προμήθειας Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.» Προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλ € (14.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Τετάρτη 24/4/2013 και ώρα 13.30 με την ένδειξη προς το Δ.Λ.Τ.Χ « Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων», με απευθείας ανάθεση, Γρηγορίου Ε΄ αρ. 50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά, τκ.73135, τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41747. 28213-41746

Αρχεία

 1. Τεχνικές προδιαγραφές
 2. Αναλυτικά η Ανακοίνωση