Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 19/04/2013 09:04

19/4/2013, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ISPS στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων »

Χανιά : 16-04-2013

Αρ. Πρωτ :465

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προμήθεια «και τοποθέτηση καμερών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ISPS στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων »

ΤΟ Δ.Λ.Τ.Χ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 • Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 • Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 • Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 • Τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Χ. έτους 2013 όπου προβλέπεται πίστωση δέκα πέντε χιλ € (15.000) στον Κ.Α 10-7131.006 «Προμήθεια καμερών για την ασφάλεια χώρων Λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων και λιμενίσκου Ν. Χώρας»

 • Την 65/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ όπου εγκρίνει την προμήθεια και ψηφίζει πίστωση ύψους δέκα πέντε χιλ € (15.000) σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.006 για την κάλυψη της δαπάνης .

 • Την εισήγηση του τμήματος Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών του Δ.Λ.Τ.Χ

 • Την υπ’ αρ. 15/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί ορισμού νέων μελών ως προς την σύνθεση του ΔΣ του ΝΠΠΔ .

 • Τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Χ που επιβάλλουν την προμήθεια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια προμήθειας «και τοποθέτηση καμερών για την ασφάλεια χώρων Λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων και λιμενίσκου Ν. Χώρας» για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλ € (15.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Τετάρτη 24/4/2013 και ώρα 13.30 με την ένδειξη προς το Δ.Λ.Τ.Χ «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών για την ασφάλεια χώρων Λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων και λιμενίσκου Ν. Χώρας», με απευθείας ανάθεση, Γρηγορίου Ε΄ αρ. 50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά, τκ.73135, τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41747. 28213-41746

Αρχεία

 1. Τεχνικές προδιαγραφές
 2. Αναλυτικά η Ανακοίνωση