Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/09/2013 02:09

14/03/2013, Διαγωνισμός για την ανάθεση του υποέργου «Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Παρόδου Κανεβάρο »

 1. Ο Δήμος Χανίων , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου «Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Παρόδου Κανεβάρο », με προϋπολογισμό 302.500,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικών και Η/Μ με προϋπολογισμό που αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών 173.711,25 €, ΓΕ και ΟΕ 18% 31.268,03 €, απρόβλεπτα 30.746,89€ , απολογιστικά 2.000,00€, πρόβλεψη αναθεώρησης 8.208,79€ και ΦΠΑ (23%) 56.565,04 €).

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη - Χανιά, μέχρι τις 11-04-13. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213/41717, FAX επικοινωνίας 28213/41716 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Θεανώ Κοκκαλάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-04-13- ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν 3669/08 και με σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών του άρθρου 9 του Ν 3669/08.

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η (εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας Η/Μ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.754,52 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, (Κωδικός πράξης ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280003). Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α αρθ.242 παρ.3).

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.