Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 29/08/2013 01:08

29/08/2013, Προμήθεια υλικών για την συντήρηση της πεζογέφυρας του Κλαδισού ποταμού, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον Κ.Α. 30-6662.019 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση της πεζογέφυρας του Κλαδισού ποταμού.

  6. Την υπ΄αρ. Α-1446/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

  7. Την υπ'' αρ. 523/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας υλικών για την συντήρηση της πεζογέφυρας του Κλαδισού ποταμού.

  8. Την υπ’ αρ. 657/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.019 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση της πεζογέφυρας του Κλαδισού ποταμού.

  9. Την υπ’ αρ. 63137/2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

  10. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

           11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την συντήρηση της πεζογέφυρας του Κλαδισού ποταμού Χανίων, προϋπολογισμού 2.999,97€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών της ομάδας που συμμετέχουν.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα μας.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2013 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια υλικών για την συντήρηση της πεζογέφυρας του Κλαδισού ποταμού Χανίων , με απευθείας ανάθεση.