Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 16/08/2013 01:08

16/08/2013, Προμήθεια κλουβιών μεταφοράς και παραμονής ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 8.000,00 € στον Κ.Α. 00-6495.007 για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.

  6. Την υπ'' αρ. 223/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 389/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.007 για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

  8. Την υπ’ αρ. 67684/13-08-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές

  9. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλουβιών μεταφοράς και παραμονής ζώων συντροφιάς, προϋπολογισμού 1.530,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια κλουβιών μεταφοράς και παραμονής για χρήση κατά την χρονική περίοδο ανάρρωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς τα οποία θα περισυλλέγονται από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Χανίων και θα οδηγούνται, βάσει του προγράμματος στειρώσεων, σε ιδιώτες κτηνιάτρους για κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, αποπαρασίτωση, καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και θεραπευτική αγωγή αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τα κλουβιά θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό και θα διαθέτουν μεταλλική πόρτα ασφαλείας.

Α. Κλουβιά διαστάσεων 120 Χ 72 Χ 76 εκατ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος), ποσότητα έξι (6) κλουβιά.

Β. Κλουβιά διαστάσεων 92 Χ 64 Χ 66 εκατ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος), ποσότητα έξι (6) κλουβιά.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 οικονομική προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την "Προμήθεια κλουβιών μεταφοράς και παραμονής ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση".