Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 20/06/2013 01:06

20/06/2013, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για το ΠΑΚΕΤΟ Ε (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ»

ΧΑΝΙΑ 20/06/2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 50389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ. αρ. 473/13 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο πρόχειρος διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ» κηρύχθηκε άγονος για το ΠΑΚΕΤΟ Ε (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ).

Κατά συνέπεια ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης της προμήθειας των ειδών της κατηγορίας αυτής.

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων. Αναλυτικά:

 

Πακέτο Ε: Λοιπός εξοπλισμός

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

α/α

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Ε

(Κωδικοί 352-357)

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

Ε1

ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

2

τεμάχιο

600,00

1200,00

Ε2

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ

2

τεμάχιο

330,00

660,00

Ε3

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

1

τεμάχιο

230,00

230,00

 

Σύνολο

2.090,00

ΦΠΑ

480,70

Σύνολική τιμή με ΦΠΑ

2.570,70

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του διαγωνισμού (98040/12-12-2012) και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς γραφείο προμηθειών προσφορά για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ για το ΠΑΚΕΤΟ Ε (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)» έως την Παρασκευή 05-07-2013. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και παραλαβή της διακήρυξης στο τηλ. 2821341760.

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη
  2. Παραρτήματα
  3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  4. Τεχνική Εκθεση
  5. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής