Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/09/2013 02:09

13/09/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την ανάθεση της υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο του Ναυταθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Σούδας

XANIA  13-09-2013

ΑΡ.ΠΡ. 79087

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την ανάθεση της υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο του Ναυταθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Σούδας


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

  3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α.30-6117.002 του οποίου προβλέπεται πίστωση 5.000,00€ για «Ενεργειακή Επιθεώρησης για έκδοσης ΠΕΑ σε υφιστάμενο κτίριο»

  4. Την υπ'' αριθ. 802 /2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000€ σε βάρος του Κ.Α.30-6117.002 για την κάλυψη της δαπάνης

  5. Την υπ’ αριθμ. 78699/12-09-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων

  6. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία: «ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με κωδικό 1.16-Αξονας προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»», συνολικού προϋπολογισμού τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (4.741,74€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος (με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης απασχόλησης) κατέχει ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ» Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135, τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41760 (υπόψη κας Κουτσουράκη), μέχρι και την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:00.

H αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).


Περιγραφή υπηρεσίας

Έντυπο οικονομικής προσφοράς