Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 06/08/2013 11:08

07/08/2013, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ«Συντηρήσεις-επισκευές σχολείων έτους 2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΨΩΗ5-3ΡΖ

 

Χανιά : 29 / 7 /2013

Αρ.πρωτ. : 61874

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία «Συντηρήσεις-επισκευές σχολείων έτους 2013» με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19-08-2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9:30 έως ώρα 10:00 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στην οδό Κυδωνίας 29 Χανιά.

 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού πλήν ΦΠΑ και συγκεκριμένα εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (975,61 €).

Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι :

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1,Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών.

β) Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, στις αιτούμενες κατηγορίες.

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη, τηλ. 2821341724 , από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2821341760 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr).

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη