Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 03/04/2013 01:04

3/04/2013, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους παρόχους αυτών των υπηρεσιών να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων την Τρίτη 9 Απριλίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της εργασίας διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών σε λαϊκές αγορές συνολικού προϋπολογισμού 9.500,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια της σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Μετά την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, η σύμβαση θα κοινοποιηθεί στο ΙΚΑ.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς τριών (3) χημικών τουαλετών στους χώρους όπου λειτουργούν οι μετακινούμενες λαϊκές αγορές- και όπου εκείνες μετακινηθούν-από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα ενενήντα ημερολογιακών ημερών, ήτοι: ημέρα Σάββατο στην οδό Μίνωος από τη διασταύρωση της με την οδό Ν. Φωκά μέχρι την Πύλη Sabbionara και το σύνεγγυς πλατύ τμήμα της Νικηφόρου Επισκόπου, ημέρα Δευτέρα στην οδό Κριτοβουλίδου, από την οδό Ι. Σφακιανάκη έως την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ, ημέρα Τρίτη στην οδό Ζαλόγγου της Δ.Κ. Νεροκούρου, ημέρα Τετάρτη στην οδό Μαργουνίου, από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Παχιανών, ημέρα Πέμπτη στην οδό Πατριάρχου Ιωανεικίου, από την οδό Πατριάρχου Αθανασίου έως την οδό Πειραιώς. Θα τοποθετούνται από ώρα 05:00 – 05:30 π.μ. και όχι από την προηγούμενη και θα παραμένουν στο χώρο έως τις 3:00 – 3:30 μ.μ., οπότε θα απομακρύνονται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό τους, την ανανέωση των χημικών για διάσπαση των λυμάτων, την απολύμανση τους, την τοποθέτηση του χαρτιού και την παραλαβή τους μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, καθώς επίσης και την τακτική συντήρηση τους.

Το ανωτέρω πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα των λαϊκών αγορών όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά.