Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 15/10/2013 02:10

15/10/2013, Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης της σχ. Περιόδου 2013-14.

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" 

σύμφωνα με την 22η Πράξη έτους 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές (χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες & διορθώσεις) και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων, για την Προμήθεια "Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης", προς εξυπηρέτηση των αναγκών θέρμανσης των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης της σχ. Περιόδου 2013-14.

Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα προσκομιστούν επιπλέον:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 όπου θα αναγράφεται ότι τα προς προμήθεια υλικά (πετρέλαιο θέρμανσης για καυστήρες πετρελαίου εσωτερικής καύσεως) είναι άριστης ποιότητας.

- Αντίγραφο Πιστοποίησης ISO 9001, για τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

 

Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) δέκα μέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες των σχ. μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης, τμηματικά, από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες τους.

 

Το ΝΠΔΔ ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών, αποστέλλοντας αυτά σε οποιαδήποτε (κατά κρίση του) εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη του προμηθευτή.

 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 5μελής επιτροπή διενέργειας προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση, που ορίστηκε με την αρ. 2η Πράξη (2013) του ΔΣ της Σχ. Επιτροπής.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας του ποσοστού έκπτωσης βάσει των προσφορών που θα κατατεθούν οι αρμόδια επιτροπή θα προβεί σε κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων.

 

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της ανωτέρω προμήθειας είναι το ΔΣ της Σχ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Έντυπο προσφοράς