Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 22/05/2014 03:05

22/05/2014, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80. 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 14/Α/2006, (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.

4.  Την υπ’ αριθμό 33/17-01-2013  Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και λοιπές νεότερες αποφάσεις ορισμού αυτών.

5.  Την υπ’ αριθμό 397/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΤΩΗ5-ΚΘΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Χανίων  με θέμα την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, 3.600,00 Ευρώ εις βάρος του ΚΑ. 70-6117.002  προϋπολογισμού έτους 2014.

6. Την υπ’ αριθμό A-983/2014 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, 3.600,00 Ευρώ εις βάρος του Κ.Α. 70-6117.002 προϋπολογισμού έτους 2014. 

7. Την υπ’ αριθμό 920/2014 (ΑΔΑ: ΒΛ12ΩΗ5-Λ10) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων περί έγκρισης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2014».

8.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη, οι οποίες αποτυπώνονται στο 40275/22-5-2014 έγγραφο της Ε.Ε.Π.Φ. διαχειριστή του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες.

9.  Το τεύχος της περιγραφής της υπηρεσίας «ANAΘΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΤΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.

10. Το με αρ.πρωτ.40444/2014 διαβιβαστικό του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών: «ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΤΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.

11. Τη με αριθμό  πρωτ. 40483/2014 Απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση διενέργεια ανάθεσης και του τεύχους της υπηρεσίας ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΤΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014», συνολικού προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας που περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Διαπιστευμένα Μικροβιολογικά Εργαστήρια, πιστοποιημένα για δειγματοληπτικές αναλύσεις θαλάσσιου ύδατος, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και την ελληνική νομοθεσία. 

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής είναι τα εξής:

1.Έγκυρο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Δειγματοληπτικών Αναλύσεων Θαλάσσιου Ύδατος σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (Ε.ΣΥ.Δ) και η ελληνική νομοθεσία,

2. Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Τεύχους: «ANAΘΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΣΤΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014»

 Οι προσφορές με όλα τα άνωθεν απαραίτητα στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν  σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΛΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014»  στο Δήμο Χανίων, Δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ. 73135,  τηλέφωνο πληροφοριών 28213-41760 (υπόψη κα Σιώμπου Λ.),  μέχρι και την Δευτέρα , 26  Μαϊου 2014 και ώρα 15:00.   


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ