Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 17/11/2014 11:11

17/11/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 17 / 11 / 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 86332


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πράσινου.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-7131.001 για “Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου”

  4. Την υπ’ αριθμ. 435/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια (ΑΔΑ:ΒΙ07ΩΗ5-ΔΥΨ)

  5. Την υπ' αριθμ. Α-1002/2014 Π.Α.Υ., ποσού 7.000,00€

  6. Την υπ’ αριθμ. 1090/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης (ΑΔΑ:ΩΣΓΘΩΗ5-42Γ)

  7. Την υπ’ αριθμ. 84928/11-11-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε διάφορα μηχανήματα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τις διάφορες εργασίες που πραγματοποιεί το τμήμα. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω μηχανήματα:

 

ΟΜΑΔΑ Α

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αλυσοπρίονο μικρό

3

 

Προϋπολογισμός ομάδας Α, 1.020,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αλυσοπρίονο μεγάλο

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας Β, 1.200,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κονταροαλυσοπρίονο (πολυμηχάνημα)

2

 

Προϋπολογισμός ομάδας Γ, 1.060,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Χλοοκοπτικό αυτοπροοθούμενο (χλοοκοπτική μηχανή)

2

 

Προϋπολογισμός ομάδας Δ, 980,00€

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Θαμνοκοπτικό

2

 

Προϋπολογισμός ομάδας Ε, 780,00€

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αυτοπροοθούμενο θαμνοκοπτικό (χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο αυτοκινούμενο)

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας ΣΤ, 1.240,00€

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φρέζα (σκαπτικό βενζίνης)

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας Ζ, 720,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε όλα τα τεμάχια της ομάδας.

Τα παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ανάθεση, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου (Δημοτικός Κήπος Χανίων). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των μηχανημάτων.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για " Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πράσινου"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ