Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 22/10/2014 02:10

22/10/2014, Προμήθεια υλικών συντήρησης παρκομέτρων

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον Κ.Α. 30-6662.001 για την προμήθεια υλικών συντήρησης παρκομέτρων.

    6.  Την υπ΄ αριθμό Α-1427/2014 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης.

    7.  Την υπ' αριθμό 827/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  ανωτέρω προμήθειας.

    8.  Την υπ’ αριθμό 1084/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.001 για την προμήθεια υλικών συντήρησης παρκομέτρων.

    9.  Την υπ’ αριθμό 80628/2014 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

 10.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης παρκομέτρων, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:

 

Ανταλλακτικά παρκόμετρων PSA4 και PSA5 Siemens 

 

1)    5 τεμάχια ηλεκτρονικές  πορτές εισόδου κέρματος  

      (COIN INPUT PORT   ELECTRONIC ANTIPIN SYSTEM )  

  • Διαστάσεις εισόδου κέρματος 32,5mm χ 2.8mm
  • Συμβατή με κέρματα EURO
  • Συμβατή με τα παρκόμετρα PSA4 & PSA5 Siemens

 

2)   8 τεμάχια  ηλεκτρονικών ελεγκτών επιλογέα κερμάτων                                                                                                     (COINSELECTOR EUR / STANTART / PSA)

  • Συμβατός με κέρματα EURO
  • Συμβατός με τα παρκόμετρα PSA4 & PSA5 Siemens

 

3)   5 τεμάχια ηλεκτρονικών πλήκτρων έκδοσης εισιτηρίου                                                                                                                 (BUTTON GREEN TICKET)

  • Τεχνολογία αφής
  • Χρώμα Πράσινο
  • Ένδειξη  << TICKET >>
  • Συμβατό με τα παρκόμετρα PSA4 & PSA5 Siemens

 

Απαιτήσεις:

1) Προσκόμιση δείγματος . 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή μέχρι 13:00 μ.μ.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια υλικών συντήρησης παρκόμετρων.