Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 25/07/2014 09:07

26/07/2014, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 5 ΚΑΙ 6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια αναλώσιμων ειδών  εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και FAX, εξαρτημάτων - ανταλλακτικών Η/Υ και εξαρτημάτων ανταλλακτικών δικτυακών υποδομών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, για τα είδη των κατηγοριών 5 και 6.      

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Ανταλλακτικά Η/Υ, προϋπολογισμού 6.504,06€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.495,94€  σύνολο  8.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: Ανταλλακτικά δικτυακού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 3.252,03€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 747,97€  σύνολο  4.000,00€.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατηγοριών 5 και 6 ανέρχεται στα 9.756,09€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.243,91€ σύνολο 12.000,00€.

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις  11-08-2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς