Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 11/12/2014 10:12

11/12/2014, Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά μέσα, χρήση 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΒΖΑΣΩΗ5-1ΧΩ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ
Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη
Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213-41718                                                             Χανιά: 03-12-2014
Fax: 2821-0-93300                                                                Α.Π: 90129
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση και επισκευή οδικών δικτύων με ασφαλτικά μέσα, χρήση 2014», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 39.999,60€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την 17η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 πμ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Εμμανουήλ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς