Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 05/03/2014 12:03

5/3/2014 Επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΗ5-4ΜΔ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                      Χανιά:  26-2-2014     

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.:  15904

 

                                  

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑμεΑ)  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει

Επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  129/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/03/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και έως τις 09:30 το πρωί. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

Τ.Κ. 73135

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας. 

Οι ομάδες ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα 1: Έπιπλα

(ενδεικτικός προϋπολογισμός 22.480€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

(ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.160€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 3:  Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

(ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.500€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 4:  Εξοπλισμός Καθαριότητας

(ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.480€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 5: Πίνακες ανακοινώσεων- διδασκαλίας

(ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.180€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Ομάδα 6: Λοιπός εξοπλισμός

(ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.850€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τους Αναδόχους.

Τα τεύχη  δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr  Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί). Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων στο τηλ. 2821341611 κα Νικολοζάκη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

 

Για να λάβετε την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Για τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών είδους ΛΟΙΠ.3