Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 04/03/2014 09:03

04/03/2014, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ

Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 28213-41718

Fax: 2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr                    ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩΗ5-ΚΡΧ

 

Χανιά: 25-02-2014

Α.Π: 15427

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 2013», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών , την Τετάρτη 12-03-2014 και ώρα από 09:00πμ έως ώρα 10.00π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

 

                                             Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                  ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Επαναπροκήρυξη προμήθειας υλικών ξύλινων κατασκευών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Επαναπροκ ΠΡΟΜ υλικών ΞΥΛΙΝΩΝ κατασκ 2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΛΜΟΣ Επαναπροκ υλικών Ξύλινων Κατασκευών2013

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επαναπροκ ΠΡΟΜ υλικών ΞΥΛΙΝΩΝ κατασκε2013