Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 18/03/2014 10:03

18/03/2014, Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΒΑΤΣΙΑΝΑ" με προϋπολογισμό 481.459,21 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 600.000,10€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ , ΒΑΤΣΙΑΝΑ με προϋπολογισμό 481.459,21 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 600.000,10€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων ανάπλαση στους οικισμούς Αμπελος, Καστρί, Βατσιανά του Δήμου Γαύδου

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμβάνουν:

Οικοδομικές εργασίες:

1) Επισκευή υφιστάμενων πέτρινων τοίχων και κατασκευή νέων

2)Θα κατασκευαστούν λιθόστρωτα στα εσωτερικά οδικά δίκτυα καθώς και τοποθέτηση νέου σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου στους μικρότερους χωματόδρομους.

3)Θα γίνει τοποθέτηση δικτύου χαμηλού φωτισμού

4)Στο Καστρί και στην Άμπελο θα τοποθετηθεί δίκτυο ύδρευσης.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 27/03/2014 αφού καταβάλουν 10 € για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στα τηλέφωνα 2821341614 ή 2821341726, FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Μαρινάκη Μαρία ή κ. Λαζόπουλο Γεώργιο.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση Γαύδου

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Ε.Σ.Υ.

Συνολική προμέτρηση οικοδομικών εργασιών

Προμέτρηση οικοδομικών εργασιών - Καστρί

Προμέτρηση οικοδομικών εργασιών - Βατσιανά

Προμέτρηση οικοδομικών εργασιών - Άμπελος

Η/Υ Προμετρήσεις έργου

Τιμολόγιο μελέτης

Προϋπολογισμός μελέτης

Άρθρα προδιαγραφών ΕΤΕΠ έργου

Μηκοτομές αγωγών ύδρευσης

Μηκοτομές - Καστρί

Μηκοτομές - Άμπελος

Οριζοντιογραφία οικισμού Αμπέλου

Μελέτη ανάπλασης οικισμού Αμπέλου

Η/Μ μελέτη ανάπλασης οικισμού Αμπέλου

Μελέτη ανάπλασης οικισμού Αμπέλου - Τομές - Λεπτομέρειες

Οριζοντιογραφία οικισμού Βατσιανών

Μελέτη ανάπλασης οικισμού Βατσιανών

Η/Μ μελέτη ανάπλασης οικισμού Βατσιανών

Μελέτη ανάπλασης οικισμού Βατσιανών - Τομές - Λεπτομέρειες

Οριζοντιογραφία οικισμού Καστρί

Μελέτη ανάπλασης οικισμού Καστρί

Η/Μ μελέτη ανάπλασης οικισμού Καστρί

Μελέτη ανάπλασης οικισμού Καστρί - Τομές - Λεπτομέρειες