Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 28/02/2014 02:02

28/02/2014, Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι προσφορές θα υποβληθούν κλειστές  έως και την 7η Μαρτίου 2014 και ώρα 12.00μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) .

Η προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και  Κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή .

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και για τέσσερις μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του» οπότε και λύετε αυτοδίκαια χωρίς καμία αποζημίωση για τον Προμηθευτή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο προσφοράς