Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 24/06/2014 10:06

24/06/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ", με προϋπολογισμό 101.626,02 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 125.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ", με προϋπολογισμό 101.626,02 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 125.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

Αντικείμενο του έργου: Το προτεινόμενο έργο αφορά την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο με βάση και τα σχετικά έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων και τον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχει ο φιλοξενούμενος πληθυσμός λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες (άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και με κινητικά προβλήματα).

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.013,27€ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 08/02/2015.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι την 03/07/2014 αφού καταβάλουν 5 € για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821029147, FAX επικοινωνίας 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευθυμίου Γεώργιος.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ε.Σ.Υ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 4