Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 12/12/2014 01:12

12/12/2014,Ανάθεση εργασίας κλαδέματος δέντρων της υπηρεσίας Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Χανιά 12 / 12 /2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Α.Π. 92348
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Πληρ: Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εργασίας κλαδέματος δέντρων της υπηρεσίας Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2014 στον Κ.Α.35-6262.004 του οποίου προβλέπεται πίστωση 42.000,00 € για <<Ανάθεση εργασιών κλαδεμάτων, εκθαμνώσεων -καθαρισμών>>.

  5. Την υπ’ αριθμό 1228/14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7000ΩΗ5-9Ο1 και Α.Δ.Α.Μ. :14REQ002457906 8/12/2014 η οποία εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.:35-6262.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων,. Η δαπάνη εκτείνεται και στο 2015 με το ποσό των 19.551,00 €.

  6. Την υπ’ αριθμό A-1622/24-11-2014 με ΑΔΑ:73ΑΟΩΗ5-4Ο6 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία γίνεται δέσμευση 5.000,00€ για το 2014 και 19.551,00€ για το 2015 από τον Κ.Α.35-6262.004

  7. Την αριθ. 91481/11-12-2014 εισήγηση του Τμήματος πρασίνου & Περιβάλλοντος

  8. Την υπ’ αρ. 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση μέρους των εργασιών κλαδέματος της υπηρεσίας Πρασίνου & Περιβάλλοντος,του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 24.507,75€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.,σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο μελέτης και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπηρεσίας τα οποία επισυνάπτονται.

 

Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%). Μαζί με την οικονομική προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν και πτυχίο του συμμετέχοντα (δασολόγου, γεωπόνου ή αντίστοιχου τίτλου ΤΕΙ) ή υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι θα προσλάβει πτυχιούχο γεωπόνο ή δασολόγο ή αντίστοιχο πτυχιούχο ΤΕΙ για την επίβλεψη της εργασίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά,ΤΚ 73100 ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Ανάθεση εργασίας κλαδέματος δέντρων της υπηρεσίας Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων». Η προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την 17-12-2014 και ώρα 13:00 μμ . Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών τηλ.2821341760 ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου τηλ.2821341770.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Έκθεση

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Μελέτης