Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 24/03/2014 09:03

24/03/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 149.158,24 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 195.000,01 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 149.158,24 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 195.000,01 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 96.529,28 και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 52.628,96 €.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση τμήματος του οικισμού της Λούχι του Δήμου Κισσάμου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμβάνουν:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Χωματουργικά – Καθαιρέσεις- Τεχνικά Έργα – Επιστρώσεις – Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα – Ξύλινες μεταλλικές κατασκευές

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Εκσκαφές σωληνώσεις – Καλώδια φανοστάτες

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 3-4-2014 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41720 FAX επικοινωνίας 2821341716 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ.

 

Περίληψη διακήρυξης 

Διακήρυξη 

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Προϋπολογισμός μελέτης

Ανάλυση τιμών πλακοστρώσεων

Τιμολόγιο μελέτης

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

ΕΤΕΠ κατά ΕΛΟΤ 1501

Τεχνική περιγραφή ηλεκτρ/κής εγκατάστασης

Ε.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Αρχιτεκτονικά: Λούχι - Πρόταση

Αρχιτεκτονικά: Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Αρχιτεκτονικά: Λεπτομέρειες πλακοστρώσεων

Η/Μ Λούχι

Λεπτομέρειες Η/Μ

Προμέτρηση Η/Μ

Η/Μ Υπολογισμοί

Τοπογραφικό - Τελικό σχέδιο