Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 18/06/2014 12:06

18/06/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" με προϋπολογισμό 90.283,53 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 111.626,26 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" με προϋπολογισμό 90.283,53 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 111.626,26 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): κατηγορία οικοδομικών έργων: 34.605,82 € κατηγορία έργα πρασίνου: 55.677,71€.     

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση υπαρχουσών παιδικών χαρών του Δήμου Χανίων. Πρόκειται για επεμβάσεις στις εξής παιδικές χαρές:

1. Παιδική Χαρά στα Κουνουπιδιανά   

2. Παιδική Χαρά στη Νέα

3. Παιδική Χαρά στην Ευαγγελίστρια Χαλέπας

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.805,67€ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 31/01/2015.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 26/0 6 /2014 αφού καταβάλουν 10ευρώ για όλα τα τεύχη δημοπράτησης ή 3ευρώ αν αφορά μόνο στο τεύχος οικονομικής προσφοράς, (για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής) στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.(www.chania.gr)

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213 41682, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κυριακή Χατζηευαγγέλου.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ