Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 21/07/2014 12:07

10/07/2014, Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

προκηρύσσει

 Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων. Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών με πλήρες μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.) για χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας, στο χώρο που στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

 Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 88.995,20 € πλέον Φ.Π.Α. 20.468,90 €, σύνολο 109.464,10 €.

 Η προσφορά των συμμετεχόντων, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου την 2-09-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων, τηλ. 28213 41760, fax: 28210 93300.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ