Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - VARCITIES

23.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, με αντικείμενο την Παρακολούθηση, το Συντονισμό και τη Διαχείριση του Έργου, με ακρωνύμιο «VARCITIES», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2025.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά, στην περίπτωση παράτασης του έργου, χωρίς να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει από τις 30/12/2020 έως και τις 4/1/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ