Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Πίνακες Κατάταξης και βαθμολογίας της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

28.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Εκδόθηκαν σήμερα 28-06-2023, το πρακτικό επιλογής προσωπικού καθώς και οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απόρριψης των Υποψηφίων της ΣΟΧ1/2023 (υπ’ αριθμ. οικ.997/11-05-2023 Ανακοίνωση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων) .

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι από 29-06-2023 μέχρι και 08-07-2023, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr     .

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
  2. Πρακτικό ΣΟΧ 1-2023 Προσληπτέοι
  3. Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων