Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 20/08/2008 10:08

31/03/03,Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη για την εγκατάσταση Λυμάτων Χανίων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα επιλογής της πιο συμφέρουσας προσφοράς (μετά από αξιολόγηση) για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Χανίων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την επιτροπή προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις 31/03/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί με το ταχυδρομείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 21.868 € (χωρίς το ΦΠΑ). Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι του είδους αυτού. Η εγγύηση συμμετοχής καθορίστηκε σε 437 €. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μπομπολάκης Τηλ. 2821-036275, Τηλ & φαξ 2821-036289), όπου βρίσκονται τα τεύχη του διαγωνισμού και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης.