Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

07/04/2008 Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών για την δημιουργία G.I.S στον Δ. Χανίων

06.05.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 13:47

Ημερομηνία: 7 Απρ 2008

Ο αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τεχνοοικονομικά προσφορά για την "Ανάπτυξη εφαρμογών για τη δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών του Δήμου Χανίων" συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 196.00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Κωδικός CPV: 30241000-0 Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 30241200-2 Λογισμικό εφαρμογών).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ'' ΚΠΣ στα πλαίσια του μέτρου 2.4 "Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες" κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 015/3, 2005ΣΕ01530187). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29 - 73135 Χανιά, τη Δευτέρα 12 Μαίου 2008 και ώρα 11 π,μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προοφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προγραμματισμού και Εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Χανίων, κ. Νικολοζάκη Ιφιγένεια, ταχυδρ. διεύθυνση: Κυδωνιάς 29 - 73135 Χανιά, τηλέφωνο 28210 92000 εσωτ. 175, email: programm@chania.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές