Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 16/12/2009 12:12

16/12/09, Εκτύπωση ημερολογίων 2010 από το Δήμο Χανίων που θα διατίθενται δωρεάν, με απευθείας ανάθεση

Εκτύπωση ημερολογίων 2010 από το Δήμο Χανίων που θα διατίθενται δωρεάν, με απευθείας ανάθεση

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ.  63466  /16 - 12-09 απόφασης του Αντιδημάρχου δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση για Εκτύπωση  ημερολογίων 2010 από το Δήμο Χανίων που θα διατίθενται δωρεάν προϋπολογισμού 4.700,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΤΡΙΤΗ 22-12-09 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία

Αρχεία

  1. Απόφαση Αντιδημάρχου