Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες και ακρωνύμιο πρότασης «ERMIS-F»

23.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες ERMIS-F

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο:  ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχοι:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, www.cyi.ac.cy

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, www.anetel.com

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, www.aegean.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, www.apdaigaiou.gov.gr

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, www.tuc.gr

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ www.chania.gr

Συνολικός Προϋπολογισμός : 1,170,558.50 €

Προυπολογισμός Δήμου Χανίων.: 105.000.00 €

Ημερομηνία ένταξης: 14/09/2017

Κωδικός ΟΠΣ:5029230

 

Σκοπός της Πράξης

Να αναπτύξει μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία,

ένα Ψηφιακό Σύστημα και μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πλημμυρών Κινδύνων

  • Θα αναπτύξει για τις τρεις περιφέρειες (Κύπρος, Κρήτη, Β. Αιγαίο) ένα σύστημα για την πληροφόρηση, την προφύλαξη, την πρόβλεψη και τη διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα (ψηφιακές χαρτογραφικές πληροφορίες, τηλεμετρικά δεδομένα πεδίου κτλ) με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μοντέλων.

  • Θα εγκαταστήσει το σύστημα αυτό σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον (‘πλατφόρμα’, onlinewebportal) με κατάλληλη διεπαφή (interface) ώστε να είναι διαθέσιμο ελεύθερα σε όλους.

  • Θα διαθέσει το σύστημα αυτό σε αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες και πολίτες, με τον κατάλληλο για τον καθένα τρόπο, ως Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Ψηφιακή Υπηρεσία μέσω Διαδικτύου.

Οι φυσικές καταστροφές και οι εξ αυτών κίνδυνοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά την προβλεψιμότητα, τους τρόπους προφύλαξης και αντιμετώπισης, και τις επιπτώσεις.Όμως είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα σύστημα για όλους τους κινδύνους το οποίο θα αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και (στατιστικής) πρόβλεψης καταστροφών και το οποίο θα συνιστά ενιαία πηγή πληροφόρησης για όλους τους κινδύνους και θα βοηθά στη διαχείρισή τους μέσω προφύλαξης και όπου είναι δυνατό πρόβλεψης.

Περιγραφή

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αξιοποιήσει γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη,  καθώς επίσης ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων  και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη. Θα εστιάσει στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαικής Οδηγίας για τις Πλημμύρες. Θα είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ. Η γνώση θα αφορά: τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεδομικά), τις ενέργειες προφύλαξης, τις ενέργειες αντιμετώπισης, τις επιπτώσεις και όπου αυτό είναι δυνατό την έγκαιρη προειδοποίηση. Το σύστημα θα είναι ανοικτό σε προσθήκες όπως η χρήση του για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σημασία

Η δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας και των μοντέλων για τη δημιουργία γνώσης προφύλαξης, θεωρητικά ήδη υπάρχει σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Η καινοτομία και η σημασία του έργου είναι η μετατροπή της θεωρητικής δυνατότητας για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια υπηρεσία για όλους. Αυτό θα γίνει μέσω μιας Πρότυπης Υποστηριζόμενης Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω Διαδικτύου για την προφύλαξη από κινδύνους πλημμυρών (ERMIS-Floods).

Η υπηρεσία ERMIS-Floods θα είναι πρότυπη όσο αφορά την ανάλυση αναγκών ποικίλων χρηστών, την αξιολόγηση χρηστικότητας του συστήματος, τον τρόπο προσφοράς και υποστήριξής της. Θα είναι δημόσια ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης, ενώ η πρόσβαση θα είναι κατάλληλη και προσαρμοζόμενη για κάθε είδος χρήστη ώστε να μη συνιστά defacto εμπόδιο στην αξιοποίησή της. Θα προσφέρεται υποστήριξη με διάφορους τρόπους, ιδίως σε πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και σε επαγγελματίες και οργανισμούς.

Η προφύλαξη, αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων από πλημμύρες αντιμετωπίζεται συχνά ως δεύτερης προτεραιότητας ζήτημα. Το έργο θα δώσει τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονική πληροφόρηση σε πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις για τη συζήτηση που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών προσφέρει πολύ μεγάλο, οικονομικό και κοινωνικό, όφελος στις περιοχές.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι από τον αρχικό σχεδιασμό της υπηρεσίας θα διασφαλισθεί η επεκτασιμότητα του συστήματος για την ενσωμάτωση τόσο και άλλων περιφερειών όσο και λοιπών περιβαλλοντικών κινδύνων, μέσω προσθήκης module πληροφοριών. Η καινοτομία της πλατφόρμας, η απουσία αντίστοιχης υπηρεσίας, καθώς και η επεκτασιμότητά της διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του έργου που θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 . Συνολικά διαθέτει προϋπολογισμό 56.483.637,65 €  εκ των οποίων 48.011.092,00 ευρώ ΕΤΠΑ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει στόχο:

1.       την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

2.       την κάλυψη πεδίων όπως ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα

3.       την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.

4.       Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1.       Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

2.       Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

3.       Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

________________________________________

Με Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) για τον καθένα από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Ε.Σ. 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Ε.Σ. 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ε.Σ. 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

Ε.Σ. 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ε.Σ. 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

• στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.greece-cyprus.eu

• στην ιστοσελίδα για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Αφίσα

Παρουσίαση

Πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------