Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 08/08/2008 09:08

25/5/07, Έγκριση Δημοπρ. 1ου Υποέργ. "Ολοκλήρωση του Κόμβου Κλαδισού και Σύνδεση με Δίκτυο της Πόλης Χανίων"

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κρήτης με το με αριθμ. πρωτ. 4063/23-5-07 έγγραφο της προς τον Δήμο Χανίων εγκρίνει τη δημοπράτηση του 1ου Υποέργου «Ολοκλήρωση του Κόμβου Κλαδισού και Σύνδεση με το Δίκτυο της Πόλης Χανίων» του έργου «Ολοκλήρωση του Κόμβου Κλαδισού και Σύνδεση με το Δίκτυο της Πόλης Χανίων», προϋπολογισμού 2. 250.000 € με Φ.Π.Α.