Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

24/12/07, Ψηφιακές Υπηρεσίες από το Δήμο Χανίων

13.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των Δημοτικών υπηρεσιών και της βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες του, ο Δήμος Χανίων υλοποιεί τα παρακάτω έργα: 1)«Μητροπολιτικό Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο αυτό έχει σκοπό να συνδέσει με οπτικές ίνες 110 Φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος της πόλης μας όπως σχολεία, σημεία πολιτισμού, φορείς πρόνοιας και περίθαλψης, δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα 2) Δημιουργία ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της δημιουργίας δικτυακής πύλης η οποία θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης αλλά και εξυπηρέτησης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 301.150 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το ΠΕΠ Κρήτης. Το έργο αυτό προβλέπεται να παρέχει μέσω του portal του Δήμου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η δυνατότητα για αιτήματα και καταγγελίες δημοτών, δικαιολογητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίων, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, πληρωμές οφειλών, δημοτικών φόρων, δημοσίευση αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων κ.α 3) «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο αυτό αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) όλης της χώρας με άμεσα οφέλη την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους πολίτες (μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, διαφάνεια στις διαδικασίες, ενημέρωση) και την αύξηση της παραγωγικότητας των Π.Υ. 4) «Ψηφιακό Δήμο» που χρηματοδοτείται από την «Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού» και αφορά την Κατάρτιση των Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης όλης της Χώρας στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών. Το έργο αυτό προβλέπει προβλέπει 60 συνολικά ημερίδες (μία στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας), 3 τρίωρες συνεδριάσεις στις αίθουσες των Δ.Σ και μια 15ώρη κατάρτιση των αιρετών στη χρήση Η/Υ. 5) «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορά την διοργάνωση ημερίδων αναφορικά με την Ευρυζωνικότητα καθώς και τη δημιουργία χώρων επίδειξης της ενσύρματης αλλά και της ασύρματης ευρυζωνικότητας. 6) «Εθνικό Δημοτολόγιο», ένα έργο με εθνική εμβέλεια που αντικείμενο του είναι η συνένωση των υφιστάμενων Δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της χώρας και η δημιουργία για πρώτη φορά μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία αφενός θα βελτιώσει την ποιότητα των τηρουμένων πληροφοριών καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και θα δημοπρατηθεί άμεσα το έργο που αφορά τη «Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος –GIS» προϋπολογισμού 228.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο αυτό έχει σκοπό την παροχή των σχετικών γεωγραφικών πληροφοριών στις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν αλλά και στο διαδίκτυο Επιπλέον ο τόσο ο Δήμος Χανίων όσο και το ΚΕΠ του Δήμου Χανίων έχουν ενταχθεί εδώ και καιρό στο δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ το οποίο αποτελεί μία δημόσια υποδομή ευρυζωνικότητας (ήδη εξυπηρετεί 2.000 φορείς του Δημοσίου). Σκοπός του δεν είναι μόνο η δωρεάν παροχή γρήγορου ίντερνετ αλλά και η διασύνδεση της Αυτοδιοίκησης με τους κύριους φορείς του δημόσιου τομέα παρέχοντας τους ταυτόχρονα πολύ φθηνή τηλεφωνική επικοινωνία. Στα πλαίσια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αναμένεται σύντομα η προμήθεια και η λειτουργία νέου «Ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου» στο Δήμου Χανίων.